شرکت اطمینان بار غدیر یزد

فعال در حوزه حمل و نقل زمینی

شرکت غدیر ترابر بهاباد

فعال در حوزه حمل و نقل زمینی

شرکت غدیر ترابرخاتم

فعال در حوزه حمل و نقل زمینی