گروه شرکت های پیشکسوتان ماندگار غدیر یزد با اهداف زیر در سال ۱۳۸۸ تشکیل گردید: